1. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

1.1.
Společnost AD mab s.r.o. IČO: 26485354, se sídlem Husinecká 661/29, 130 00 Praha 3, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném na Městském soudu v Praze, oddíl C, vložka C 85222 (dále jen „Provozovatel“) je provozovatelem internetové serveru Kouč na drátě, který je pro laickou i odbornou veřejnost (dále jen „Uživatelé“) dostupný z internetové adresy (URL) http://www.koucnadrate.cz (dále jen „Server“), zpracovává Vaše níže uvedené údaje za účelem zprostředkování terapeutických služeb a zajištění fungování webových stránek. Vážíme si Vaší důvěry a veškeré poskytnuté údaje důvěrně zpracováváme.

1.2.
Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří se registrují na Serveru (dále jen „Klienti“). Provozovatel vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Klientem a za účelem přímého marketingu. Právním důvodem pro zpracování je plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a oprávněný zájem.

1.3.
Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem. Osobní údaje klienta budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a zákonných lhůt. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem organizace setkání s Koučem (dále jen „Ochutnávka koučinku“), platbou za zprostředkování Ochutnávky koučinku a poskytnutí dalších Služeb, které jsou blíže specifikovány ve Všeobecných obchodních podmínkách. Zároveň Provozovatel zpracovává zpětnou vazbu od Klienta na Ochutnávku koučinku, pokud se Klient rozhodl ji poskytnout.

2. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

2.1.
Osobní údaje Klienta budou zpracovány v následujícím rozsahu:

kontaktní údaje (jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo),informace o způsobu úhrady;
informace o zpětné vazbě a hodnocení Koučů, pokud jej poskytnete; informace z rezervačního systému, resp. z Kalendáře – termíny sezení, zrušení sezení apod.;

informace o Vaší návštěvě našich stránek v souladu s našimi Zásadami používání souborů cookies.

2.2.
Pro vyloučení pochybností, zdůrazňujeme, že Provozovatel nemá přístup k audio nebo audiovizuálním konzultací mezi Klientem a Koučem. Zároveň ani nedostává od Kouče žádné informace o Vás. Provozovatel pouze získává potvrzení, že Ochutnávka koučinku proběhla/neproběhla. Zároveň Provozovatel nemá přístup k informacím o Klientově platební kartě – správcem je firma FONDY LTD. Provozovatel pouze dostaneme informaci, zda platba proběhla/neproběhla.

2.3.
Jak jsme již výše uvedli, Provozovatel nezpracovává žádné citlivé údaje Klienta, tj. informace o Klientově zdravotním stavu či doporučení, která zazněla na Ochutnávce koučinku. Mezi Klientem a Koučem jde vždy o důvěrný vztah a veškeré citlivé informace zpracovává/může zpracovávat pouze Kouč, který je vázaný mlčenlivostí.

2.4.
Klientovi osobní údaje Provozovatel automaticky smažeme po uplynutí jednoho roku od poslední Ochutnávky koučinků. Samozřejmě na žádost je Provozovatel smaže ihned. Informace o proběhlých platbách, musíme dle zákona o účetnictví zpracovávat po dobu 10 let.

3. KLIENTOVA PRÁVA

3.1.

Klient má právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům dle článek 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), opravu osobních údajů dle článku 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle článku 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle článku 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle článku 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle článku 20 GDPR.

3.2.
Uvedená práva lze uplatňovat a jakékoli dotazy k ochraně osobních údajů lze posílat na adresu [email protected]. V případě, že se Klient domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

4. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

4.1.
Provozovatel přijal právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.