OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné od 01. 01. 2023

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

1.1. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnost AD mab s.r.o. IČO: 26485354, se sídlem Husinecká 661/29, 130 00 Praha 3, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném na Městském soudu v Praze, oddíl C, vložka C 85222 (dále jen „Provozovatel“) je provozovatelem internetové serveru Kouč na drátě (dále jen „Server“), který je pro laickou i odbornou veřejnost dostupný z internetové adresy (URL) http://www.koucnadrate.cz (dále jen „Server“).

1.2. Všeobecné obchodní podmínky Provozovatele (dále jen „VOP“) upravují předmět a účel vzniku internetového (dále jen „Server“), a zejména pak pravidla, kterými se musí Klient (jak je definován níže) řídit při registraci nebo při využívání Serveru, zprostředkovatelský vztah mezi Provozovatelem a Klientem (jak je definován níže) a/nebo Uživateli Serveru při využívání Serveru, a vztah mezi Klientem a Koučem.

2. PŘEDMĚT A ÚČEL VOP

2.1. Cílem Serveru je budování databáze prověřených koučů a kouček (dále jen „Kouči“ nebo jednotlivě „Kouč“) v České republice a poskytování dalších souvisejících služeb (dále jen „Služby“), které přispívají k rozšiřování povědomí široké veřejnosti (dále jen „Uživatelé“ nebo jednotlivě „Uživatel“) o fenoménu koučinku a osobním rozvoji.

2.2. Provozovatel je v pozici zprostředkovatele audiovizuálních konzultací (dále jen „Koučink“) mezi Koučem a registrovaným Uživatelem (dále jen „Klient“). Není tedy jejich poskytovatel. Jako takový nenese odpovědnost za obsah Konzultací, resp. služeb poskytovaných Kouči. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že Provozovatel není účastníkem vztahů mezi Klientem a Koučem, a to ani vedlejším.

Provozovatel zároveň prohlašuje, že neposkytuje Služby a nezprostředkovává Koučink ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotnických službách“).

2.4. V případě, že Klient od Kouče obdrží doporučení k vyhledání odborné pomoci, je Klient povinen toto doporučení vzít v úvahu při svém dalším postupu. Provozovatel ani Kouč nenesou jakoukoliv odpovědnost za jednání Klienta před, při nebo po Koučinku. Odpovědnost za všechna svá rozhodnutí a jednání nese Klient vždy sám.

3. REGISTRACE KLIENTA A UŽÍVÁNÍ SERVERU

3.1. Uživatel, který se chce stát Klientem musí být osobou starší 18ti let (dále jen
„Svéprávná osoba“), která je plně svéprávná podle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

3.2. Registrovat se může pouze Svéprávná osoba, a to on-line prostřednictvím Serveru. Registrace je provedena, pokud Svéprávná osoba: vyplní veškeré Provozovatelem požadované údaje, které jsou blíže specifikované v Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady GDPR“); zakliknutím příslušného okénka elektronicky potvrdí, že souhlasí s těmito VOP, že se s nimi seznámil a zaváže se je dodržovat; registrace není odmítnuta ze strany Provozovatele; a dokončením registrace se Svéprávná osoba stane Klientem a je jí zřízen uživatelský účet (dále jen “Profil”), prostřednictvím Profilu je Klient oprávněn si objednávat a realizovat Koučink.

3.3. Tím, že Uživatel dokončí registraci, potvrzuje, že je Svéprávnou osobou, že se seznámil s VOP, včetně Zásad GDPR a že registraci učinil zcela svobodně, dobrovolně, bez nátlaku a bez pohrůžky násilí. Registrace, které tímto způsobem nebudou potvrzené jsou neplatné.

Provozovatel ukládá, uchovává a zpracovává údaje v rozsahu a způsobem jak je uvedeno v Zásadách GDPR. Správnost, pravdivost a aktuálnost údajů zadaných Klientem při registraci na Serveru stejně tak jako jejich identitu, Provozovatel neověřuje. Provozovatel neodpovídá Klientovi, za jakoukoliv újmu, jež mu vznikla uvedením nepravdivých nebo nesprávných údajů při registraci na Serveru. Po provedení registrace má Klient v rámci svého Profilu přístup k zadaným údajům a je povinen je udržovat aktualizované.

3.5. Používání přihlašovacího jména, hesla a/nebo jiných přihlašovacích kódů zadaných při registraci je na plnou zodpovědnost Klienta. Klient může mít na Serveru pouze jeden Profil. Klient je povinen udržet veškeré své přihlašovací údaje v tajnosti a bezpečí a nesdělovat je třetím stranám. Provozovatel neodpovídá za újmu vzniklou v případě odhalení, odcizení nebo zneužití přihlašovacích údajů Klienta třetí osobou a pokud se tomu tak stane, je Klient povinen si tyto přihlašovací údaje okamžitě změnit a neprodleně informovat Provozovatele.

3.6. Provozovatel má právo kdykoliv odmítnout provedení registrace u kteréhokoliv Uživatele a Uživatel nemá právní nárok na uzavření smlouvy (prostřednictvím registrace) s Provozovatelem. Klient je oprávněn kdykoliv požádat Provozovatele o zrušení svého Profilu na Serveru. Více informací naleznete v článku 6 těchto VOP.

3.7. Uživateli nevzniká právní nárok na užívání Serveru nebo Služeb poskytovaných Provozovatelem.

3.8. Registrací na Serveru, užíváním Služeb, jež Server nabízí, a/nebo jeho užíváním bez registrace, Uživatel nebo Klient potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a Zásadami GDPR, dává svůj výslovný souhlas s těmito VOP a Zásadami GDPR a zavazuje se je dodržovat.

Provozovatel má právo po registraci Klienta kdykoliv od smlouvy odstoupit nebo kdykoliv omezit přístup Uživatele nebo Klienta ke Službám Serveru, a to především v případě porušení povinností vyplývajících z VOP. Dále pak v případech, kdy bude Klient při užívání Serveru užívat hanlivé, urážlivé, pobuřující nebo společensky nepřijatelné odkazy, komentáře, slovní spojení, slova nebo grafická nebo jiná gesta ohledně náboženství, rasy, sexuální orientace, pohlaví, či jiných cílových skupin nebo které by mohly zasahovat do osobnostního práva. Provozovatel má právo kdykoliv odstoupit od smlouvy, pokud Uživatel nebo Klient bude při užívání Služeb prostřednictvím Serveru šířit jakýkoliv obsah, kterým je nebo by mohlo být porušováno právo duševního vlastnictví třetích osob nebo budou Server používat k propagaci a k prodeji zboží nebo jiných či obdobných služeb.

3.10. Provozovatel neodpovídá za nepřetržitý a nerušený provoz Serveru ani Služeb a vyhrazuje si právo přerušit jejich dostupnost zejména z důvodu nutné údržby Serveru.

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY – ČLENSTVÍ A DALŠÍ SLUŽBY

4.1. Koučink je službou za úplatu, kterou zprostředkovává Provozovatel Klientům, a která je přístupná na Serveru. Klient objednává Koučink pomocí svého Profilu, tedy na základě aktivního zájmu Klienta o poskytování Koučinku ze strany Kouče, kterého si Klient vybere dle své preference.

4.2. Nárok na Koučink vzniká potom, co se Klient registruje a provede objednávku členství (dále jen „Členství“) a uhradí ho. Provozovatel odešle Klientovi potvrzení o vzniku jeho Členství na email Klienta, který Klient uvedel v objednávce, resp. při Registraci.

Klient tedy uzavře s Provozovatelem Smlouvu (dále jen „Smlouva“) o poskytování digitálního obsahu (dále jen jednotlivě „Ochutnávka koučinku“ nebo „Ochutnávky koučinků“, „Koučovací sezení“ „Koučinkové programy“). Obsah smlouvy o Členství je dán její objednávkou a těmito VOP. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

4.4. Smlouva je tedy uzavřena, pokud Klient:
odešle objednávku tzv. Členství a provede jeho úhradu způsobem zvoleným v rámci objednávkového formuláře (dále ,,Objednávka”);
Členství je zpoplatněné s tím, že platná odměna za něj je vždy ta, která je uvedena na Objednávce v momentě jejího odeslání (více informací v článku č. 5);
Provozovatel není schopen jednoznačně stanovit náklady na přístup na Server a náklady na realizaci Ochutnávek koučinků mezi Klientem a Koučem, zejména na internetové připojení a na realizaci telefonátů, jelikož takové náklady jsou účtovány třetími osobami, přičemž každá třetí osoba může účtovat jiné náklady a tyto náklady nese Klient sám; rozumí se, že pro přístup na Server a využití Ochutnávky koučinku a dalších Služeb, musí být zajištěna obvyklá součinnost hardwaru se softwarem; Klient, který užívá Server může odstoupit od poskytování Služeb prostřednictvím Serveru nebo žádat o zrušení svého Členství, resp.
Profilu, a to způsobem, který je uveden v článku 6 těchto VOP;

Klient tak bere na vědomí a souhlasí, že možnosti odstoupení se netýkají služeb poskytnutých Provozovatelem nebo Koučem během lhůt pro odstoupení dle předchozího bodu;

Smlouva a smluvní vztah mezi Koučem a Klientem se řídí těmito VOP a platnými právními předpisy České republiky; Klient, má podle zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z VOP. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení sporu, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Klienta, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Koučem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy Klient, uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Kouče poprvé;

Smlouva včetně VOP je Provozovatel a Klientem archivována v elektronické podobě pro účely související s plněním Smlouvy a těchto VOP;
podmínky zrušení Koučinku jsou upraveny v těchto VOP;

4.5. Veškeré informace, které Klient sdělí Koučovi jsou považovány za důvěrné a Kouč se v rámci platné právní úpravy zavazuje k mlčenlivosti o nich.
Mlčenlivost Kouče je ovšem omezena jeho trestní odpovědností za porušení oznamovací povinnosti ve smyslu ustanovení § 367 a § 368 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

4.6. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Kouč pořižuje pro potřeby úspěšného Koučinku a své přípravy, záznamy o jednotlivých konzultacích, včetně záznamu jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném v Zásadách GDPR.

4.7. Kontakt na všechny Kouče v databázi, je Klientovi po vytvoření rezervace Koučinku, zpřístupněn automaticky. Jedna Ochutnávka koučinku realizovaná audio nebo audiovizuálním přenosem, trvá 30 minut. Klient má k dispozici 5 Ochutnávek koučinku. Bližší informace o průběhu Koučovacích sezení nebo Koučinkových programů Klient obdrží v potvrzovacím e-mailu, který uvedel v Objednávce.

4.8. Provozovatel Klientovi po uzavření Smlouvy automaticky zpřístupní i kalendáře Koučů. Objednat Ochutnávku koučinku lze nejpozději 24 hodin předem. Objednávání Koučovacích sezení sjednává Kouč s Klientem napřímo prostřednictvím kontaktních údajů, které Klientovi poslal Provozovatel do e-mailu, který uvedl v Objednávce. Po uplynutí Ochutnávky koučinku se Klient může s Koučem domluvit na na dalších Koučinzích, která však už nezprostředkovává Provozovatel, nebo může vyzkoušet další 30 minutové Ochutnávky koučinku, a to na základě postupu popsaného v těchto VOP.

4.9. Pakliže si Klient na základě absolvovaní Ochutnávek koučinku (nejvýše 5x po 30 minutách) vybere Kouče, další Koučinky nezprostředkovává Provozovatel. Následná komunikace a platby probíhájí pouze mezi Klientem a Koučem.

4.10. Pokud Kouč hrubě poruší své povinnosti vyplývající z těchto VOP, Klientovi se neodečítá jedna Ochutnávka koučinku.

4.11. Klient je oprávněn zrušit Ochutnávku Koučinku, a to nejpozději 24 hodin předem prostřednictvím svého Profilu. V takovém případě mu nebude odečtena Ochutnávka koučinku a Klientovi je umožněno zvolit jiný termín Koučinku prostřednictvím jeho Profilu, resp. kalendáře s termíny Koučinků. Zrušení Koučovacího sezení nezajišťuje Provozovatel. je oprávněn odsouhlasit pouze Kouč.

4.12. V případě, že se Klient sjednané Ochutnávky koučinku nezúčastní nebo ji nezmění postupem popsaným výše, Ochutnávka koučinku propadá jako paušalizovaná náhrada újmy za naplánovanou Ochutnávku koučinku ve prospěch Provozovatele.

4.13. Pokud bude Ochutnávka koučinku zrušena ze strany Kouče a zároveň se Klient s Koučem nedohodnou na náhradním termínu, má Klient právo na výběr jiné Ochutnávky koučinku s jiným Koučem aniž by mu byla tato Ochutnávka koučinku odečtena z celkového počtu Ochutnávek, nebo má nárok na zrušení svého Profilu nebo má právo na odstoupení ze Smlouvy. Bližší informace naleznete v článku 6 těchto VOP.

5. CENA ČLENSTVÍ

5.1. Všechny Služby zpoplatněné jednorázovým poplatkem ve výši, která je uvedena v Objednávce. Platba za jednotlivé Služby je hrazena prostřednictvím provedení online platby skrze zabezpečenou platební bránu společnosti GoPay. Tímto poplatkem pokrýváme provozní náklady související s tvorbou databáze Koučů a dalšími Službami. Další možností je využití zaměstnaneckých benefitů – Benefity, Benefity plus, eBenefity, Edenred a Sodexo.

5.2. Platební brána GoPay představuje jednoduchý a bezpečný způsob platby online. Po výběru platební možnosti (Gopay nebo zaměstnanecké benefity) budete přesměrováni na stránku platební brány.

Vaše platba bude připsána během pár minut. Tímto způsobem zaplatíte platební přes internet nebo rychlým on-line bankovním převodem. Tento způsob platby není zpoplatněn. Společnost ADmab s.r.o. jakožto provozovatel Serveru ručí společnosti GoPay za reklamace a jejich řešení.

Více informací naleznete na webové stránce: https://www.gopay.com/cs/ V případě potřeby neváhejte kontaktovat GoPay: [email protected]

5.3. Provedením online platby Klient souhlasí s obsahem objednávky Členství, podmínkami těchto VOP a Zásadami GDPR. Zároveň bere na vědomí, že poplatek za nevyčerpané Ochutnávky koučinku, se nevrací.

5.4. Platba provedená skrze benefitiní kartu je také připsaná během pár minut a tento způsob platby není zpoplatněn. Jednotlivé společnosti, se kterými Provozovatel uzavřel smlouvu, rovněž ručí za reklamace a jejich řešení.

Více informací o podmínkách jednotlivých benefitiních společností naleznete na těchto webových stránkách:

5.5. Bezprostředně poté, co Klient odešle objednávku a uhradí ji, Provozovatel odešle Klientovi potvrzení o vzniku jeho Členství a nároku na email Klienta, který Klient uvedl v objednávce, resp. při registraci. Další informace o podmínkách Koučovacích sezení obdrží Klient v potvrzujícím e-mailu o Objednávce.

6. REKLAMAČNÍ ŘÁD – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZRUŠENÍ PROFILU A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Klient je ze zákona oprávněn odstoupit od Smlouvy uzavřené přes Server bez udání důvodu, a to do 14 dnů od doručení potvrzení o uzavření Smlouvy.
Avšak pouze za předpokladu, že nevyužil ani jednu Ochutnávku koučinku. Pakliže dojde k poskytování Ochutnávky koučinku nebo k zpřístupnění Koučovacích programů do 14 dnů od uzavření smlouvy, Klient souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy. Klient pošle svůj požadavek na mail [email protected]. Provozovatel vyhoví jeho žádosti a pošle Klientovi formulář pro odstoupení od Smlouvy (dále „Formulář“). Platba za Členství mu bude vrácena na bankovní účet, který uvedl ve Formuláři, a to do 14 dnů od jeho doručení. Platba za Koučovací programy bude navrácena na základě uvedených podmínek v anotaci programu zveřejněné na Serveru nebo v potvrzujícím e-mailu odeslaném po obdržení platby za Objednávku. Obvykle do 5 až 14 (pracovních) dnů.

6.2. Klient má nárok na náhradu újmy, která mu vznikne tím, že Kouč neposkytne Koučink řádně a včas. Náhrada újmy spočívá především v rezervaci náhradního termínu Koučinku s Koučem dle výběru Klienta. Práva z vadného plnění uplatní Klient u Kouče, a to buď písemně nebo telefonicky. Pokud to není možné, kontaktujte Provozovatele na adrese [email protected].

6.3. Klient je povinen uplatnit své právo z vadného plnění do 5 (pracovních) dnů ode dne Koučinku nebo ode dne, kdy měla proběhnout. Po uplynutí této lhůty, právo Klientovi zaniká.

6.4. Provozovateneodpovídá za služby dodávané třetími osobami během užívání Serveru nebo během Koučinku, jako je např. kvalita internetového připojení, kvalita telekomunikačních služeb dodávaných příslušným operátorem nebo výše poplatků. Uživatel se zavazuje, že nemůže vůči Provozovateli v tomto směru uplatňovat žádné nároky a pokud by takové nároky vznikly, pak se jich Uživatel v okamžiku jejich vzniku vzdává.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Provozovatel je oprávněn tyto VOP jednostranně a v přiměřeném rozsahu měnit s tím, že změny nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Změna VOP bude Klientovi oznámena emailem. V případě změny má Klient možnost změnu odmítnout a Smlouvu vypovědět.

7.2. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Klientem se řídí Občanským zákoníkem. V případě vzájemného rozporu mají VOP přednost před dispozitivními ustanoveními NOZ.

VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2023. Změna VOP vyhrazena.